:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 045-210518 , 045210538 อีเมล : saraban@nonkung.go.th เหตุอัคคีภัย แจ้ง 045210955 เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง 1669

ดาวน์โหลดเอกสาร - กองสวัสดิการสังคม


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 19 เม.ย. 66
2 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 19 เม.ย. 66
3 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19 เม.ย. 66
4 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 19 เม.ย. 66