:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 045-210518 , 045210538 อีเมล : saraban@nonkung.go.th เหตุอัคคีภัย แจ้ง 045210955 เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง 1669

ดาวน์โหลดเอกสาร - กองการศึกษา


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 17 ก.ค. 66
2 โครงการอนุรักษ์ศิปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 10 ก.ค. 66
3 ประกาศเรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุงปิดเรียนชั่วคราว 3 ก.ค. 66
4 แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดร่องหมู 31 พ.ค. 65
5 แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำแคนน้อย 31 พ.ค. 65
6 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนกเขียน 31 พ.ค. 65
7 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดน้ำคำ 31 พ.ค. 65
8 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดร่องข่า 31 พ.ค. 65
9 แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดร่องหมู 31 พ.ค. 65
10 แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีพลแพง 31 พ.ค. 65
11 รายงานประเมินตนเอง ของ ศพด.วัดร่องข่า ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 65
12 รายงานประเมินตนเอง ของ ศพด.วัดร่องหมู ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 65
13 รายงานประเมินตนเอง ของ ศพด.วัดศรีพลแพง ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 65
14 รายงานประเมินตนเอง ของ ศพด.วัดศรีลาลัย ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 65
15 รายงานประเมินตนเอง ของ ศพด.วัดน้ำคำ ปีการศึกษา 2565 31 พ.ค. 65