:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 045-210518 , 045210538 อีเมล : saraban@nonkung.go.th เหตุอัคคีภัย แจ้ง 045210955 เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง 1669

สมาชิกสภาเทศบาล
นายบัวพันธ์ อักคัง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง
โทร.0883412158
นายชาญศักดิ์ รวมคุณ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง
โทร.0986651547
นางบุษบา นันตบุตร
เลขานุการสภองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง
โทร.0821521407
นายวิศิษฐ์ สมพล
ส.อบต. ม.1 อบต. โนนกุง
โทร.0956203273
นายสมร ปานแดง
ส.อบต. ม.2 อบต.โนนกุง
โทร.0872584065
นายชัยมงคล พรมสอน
ส.อบต. ม.3 อบต.โนนกุง
โทร.0801044724
นางทิพาพร สีมาญา
ส.อบต. ม.4 อบต.โนนกุง
โทร.0872500389
นายสุปัญญา ดำน้อย
ส.อบต. ม.5 อบต.โนนกุง
โทร.0953412542
นายปริณยา สิงห์คำ
ส.อบต. ม.8 อบต.โนนกุง
โทร.0933234823
นายหัสดี รื่นเริง
ส.อบต. ม.9 อบต.โนนกุง
โทร.0829715983
นางสาวประภาพร โคทา
ส.อบต. ม.11 อบต.โนนกุง
โทร.0621806020
นายสำลี ลาพ้น
ส.อบต. ม.12 อบต.โนนกุง
โทร.0806346516