:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 045-210518 , 045210538 อีเมล : saraban@nonkung.go.th เหตุอัคคีภัย แจ้ง 045210955 เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง 1669

กองคลัง
นางสุรีย์พร พยัคฆ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 094-796-5063
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางพิสมัย สมหวัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร 093-456-5518
นางสาวจริยา คันธจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
โทร 088-472-0638
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุภาพร ปวะบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร 086-478-1620
นางสาวฝนทิพย์ ยั่งยืน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร 096-024-785
นางสาวสุพัฒตา นพศรี
ธุรการกองคลัง
โทร 067-027-4199