:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 045-210518 , 045210538 อีเมล : saraban@nonkung.go.th เหตุอัคคีภัย แจ้ง 045210955 เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง 1669

กองการศึกษา
นายแสนคม วัณเดช
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร 085-634-8360
นางสาวสุมาลัย แก้วมณี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร 089-864-0833
นางสาววิภารัตน์ หอมจำปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร 094-369-9018
นางพุฒธวรรณ ลืออ่อนดี
ครู ศูนย์ฯวัดศรีพลแพง
โทร 089-280-2795
นางศิริพร ประจำถิ่น
ครู ศูนย์ฯร่องหมู
โทร 093-063-5984
นางสมจิตร สมรักษ์
ครู ศูนย์ฯวัดน้ำคำ
โทร 084-417-6290
นางจงศิริ ยุทธภิญโญ
ครู ศูนย์ฯวัดน้ำคำ
โทร 081-955-9104
นางเตือนใจ ธรรมแก้ว
ครู ศูนย์ฯวัดศรีลาลัย
โทร 080-224-5515
นางสาววิภาวรรณ ประดับพรม
ครู ศูนย์ฯบ้านคำแคนน้อย
โทร 093-421-5726
นางสาวกนกพร ไวสาหลง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯวัดร่องข่า
โทร 065-319-4513
นางณีระวรรณ เถาพันธ์
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯวัดร่องข่า
โทร 087-823-5614
นางประมูล ชาดา
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯวัดร่องข่า
โทร 093-325-0845
นางธิดา กลมเกลี้ยง
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯวัดนกเขียน
โทร 098-112-7569
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรไชย
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯวัดนกเขียน
โทร 098-618-2918
นางสาวจงจิตร พันธ์โสม
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯบ้านคำแคนน้อย
โทร 098-189-7637
นางสาวมณีวรรณ ลำดวน
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯวัดศรีลาลัย
โทร 086-434-7886
นางสาวกมลรัตน์ โพธา
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯวัดศรีลาลัย
โทร 080-004-2202
นางไพศรี วรรณสถิตย์
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯร่องหมู
โทร 098-193-5069
นางสาววราภรณ์ สุทธิวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯวัดศรีพลแพง
โทร 093-461-8774
นางสาวอารยา แม้นศร
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์ฯวัดศรีลาลัย
โทร 095-259-3772