:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 045-210518 , 045210538 อีเมล : saraban@nonkung.go.th เหตุอัคคีภัย แจ้ง 045210955 เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง 1669

ข้อมูลผู้บริหาร
นายทรงกลด แดนดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง
โทร.0658861631
นายพลศักดิ์ ชนแดง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง
โทร.0933806859
นายสุวรรณ นันตะบุตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง
โทร.0933238691
นางพรรณี วิลามาศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง
โทร.0982249871
นายพงษ์สันติ์ เสตพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง
โทร.0812749503