:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 045-210518 , 045210538 อีเมล : saraban@nonkung.go.th เหตุอัคคีภัย แจ้ง 045210955 เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง 1669

สำนักปลัด
นายพงษ์สันติ์ เสตพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกุง
โทร 081-274-9503
นายพงษ์สันติ์ เสตพันธ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 081-274-9503
นางจิราวรรณ แดนดี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 091-834-0237
นางกาญจนา ขันเลข
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร 082-589-5943
นางสาวสกุณา สีศิริ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
โทร 088-359-0263
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวกมลชนก ปานแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 095-720-6745
นางสาวอัจฉราพร รูปแก้ว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร 080-386-6815
นายขัตติยา สาริวัลย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 087-937-6881
นายอิทธิพล วิชัยแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 099-149-9295
นายจตุรวิทย์ สีมาญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอัตตชัย จันสูง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร 097-206-0848
นายวีระพล สงวนพิมพ์
พนักงานขับรถยนต์
โทร092-407-5125
นายไชยน สุยะลา
นักการภารโรง
โทร 080-795-2065
นางดวงฤดี หลงชิน
แม่บ้าน
โทร 084-497-0155
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
นายสิทธิพล แดนดี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
โทร 063-003-7295
นายนิรันดร์ คนล้ำ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
โทร 098-6660975
นายสายันต์ เพ็งดี
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
โทร 080-732-5370
นายอนุกูล เครือมูล
พนักงานประจำขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
โทร 085-598-0306
พนักงานประจำรถกู้ชีพฉุกเฉิน
นางมลีจันทร์ เครือมูล
พนักงานประจำรถ 1669
โทร 080-612-5545
นายสุดสาคร พันธุ์สุวรรณ์
พนักงานประจำรถ 1669
โทร 097-201-0399
นายวีระชัย ธิตะโพธิ์
พนักงานประจำรถ 1669
โทร 063-763-7996
นายทรงพล นันตะบุตร
พนักงานประจำรถ 1669
โทร 063-763-7996
นางจำปี ยิ่งยง
พนักงานประจำรถ 1669
โทร 094-896-6269
นางสมัย อินทนาม
พนักงานประจำรถ 1669
โทร 065-598-3302